install theme

vintae:

Japanese Strawberry Shortcake (by KitchenTigress)